Nezařazené

Príkazná zmluva – základné informácie

Zmluvný dokument, ktorým sa potvrdzuje predanie konkrétnej veci, alebo vykonanie konkrétneho úkonu, sa nazýva Príkazná zmluva. Prostredníctvom tejto zmluvy, potvrdzujú obidve zmluvné strany, že dodržia a zabezpečia vykonanie zmluvného predmetu. Rovnako ako aj iné zmluvné dokumenty, aj Príkazná zmluva musí povinne obsahovať určité informácie. Základné a hlavné informácie by sa mali týkať oboch zmluvných strán – teda zmluva musí povinne zahŕňať všeobecné informácie o ľuďoch, ktorých sa má vykonanie predmetu zmluvy týkať.

Uzavretie príkaznej zmluvy

Zmluvné strany sa v tomto prípade označujú ako príkazník a príkazca, pričom príkazníkom je ten človek, ktorý zabezpečuje konkrétnu vec, prípadne úkon, a príkazcom je ten človek, ktorému sa konkrétna vec predáva, prípadne sa pre neho zabezpečuje daný úkon. Okrem základných údajoch o zainteresovaných osobách, musí táto zmluva obsahovať aj informácie o tom, čo je jej predmetom – teda špecifikácia, čo sa bude predávať alebo vybavovať. Príkazná zmluva ezmluva.sk môže byť uzatvorená v klasickej písomnej podobe, ale nie je to nevyhnutné, môže byť aj v elektronickej forme.

Podpis príkaznej zmluvy

Najčastejšie sa však tento typ zmluvy spisuje, keď ide o zvláštne, mimoriadne alebo výnimočné okolnosti. V prípade potreby jednej zo zmluvných strán, sa v rámci zmluvy môže uviesť aj odmena a spôsob jej uhradenia. Taktiež sa v nej môže nachádzať aj podmienka, ktorou bude predmet zmluvy, právoplatne splnený, prípadne informácia, podľa ktorej sa zmluva ukončí. To, čím sa príkazník v zmluve zaviaže, je povinný aj splniť. Príkazník sa musí riadiť podmienkami a žiadosťami príkazcu, a splniť si tak svoje povinnosti, ktorými sa voči nemu zaviazal. Ak nastanú určité problémy alebo proces zabezpečenia predmetu zmluvy budú ovplyvňovať nečakané faktory, príkazník musí akékoľvek omeškanie a problémy oznámiť príkazcovi. Keď sa náhodou stane, že nemôže splniť to, čím sa voči nemu zaviazal, môže poveriť zástupcu, ktorý naplní predmet zmluvy namiesto neho.