Sprostredkovanie obchodu niekomu tretiemu treba podložiť aj zmluvou

Uzatvárať obchody, predávať, kupovať či sprostredkovať niečo tretej osobe, to sú bežné činnosti, s ktorými sa stretávame všetci. Každý z nás si uvedomuje, že všetky transakcie musia byť transparentné, ak má byť Zmluva o sprostredkovaní Ezmluva obchod čestný, preto spoliehať sa len na dobré slovo nestačí, ale je dôležité mať všetko podchytené aj na papieri formou zmluvy či dohody.

Rada odborníka nestojí toľko ako následné problémy so súdmi

Každý z nás občas niečo predával, kupoval či vymieňal, a aby si bol istý, že dostane to, čo bolo dohodnuté a budú splnené všetky podmienky, uzatvára zmluvu o predaji, kúpe či výmene, darovaní alebo sprostredkovaní. Pomôcť tretej osobe dostať sa k niečomu je možné sprostredkovaním, a to je zmluva, ktorou môžete poveriť sprostredkovateľa činnosťou, smerujúcou k uzatvoreniu zmluvy medzi vami a treťou osobou.

Vzor takejto zmluvy:

Zmluva o sprostredkovaní

Zmluvné strany

  1. Obchodné meno, sídlo, IČO, Registrácia, Zastúpenie, (ďalej iba sprostredkovateľ)

2. Meno a priezvisko, Bydlisko, IČO, (ďalej iba záujemca)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o sprostredkovaní v zmysle ust. § 642 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, pri splnení predmetov zmluvy v článku I. až III.(uviesť znenie).

Dátum, miesto podpisu Dátum, miesto podpisu

Sprostredkovateľ (meno, podpis) Záujemca (meno, podpis)

Každý chce byť spokojný

Pri uzatváraní takejto zmluvy môžete požiadať o asistenciu odborníka, teda právnika, ktorý vám pomôže s uvádzaním paragrafov a samotnou štylizáciou textu zmluvy, aby bolo všetko v súlade so zákonom a na nič sa nezabudlo. Dôležité okolnosti a skutočnosti musia byť zachytené písomne, iba tak sa vyhnete nepríjemným prekvapeniam, ak dôjde k rozdielnemu výkladu zmluvy niektorou zo zúčastnených strán. Obchodné styky sú totiž najčastejšou príčinou súdnych sporov, takže venujte dostatok pozornosti prevencii, aby všetky vaše uzatvorené zmluvy boli vo váš prospech.